Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

İlmi Düşünce Mektebi (İDM), lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, ilmi beceri ve kapasitelerini geliştirmeye, birikimlerini arttırmaya yönelik faaliyetlerin düzenlendiği, toplum yararına çalışan bir dernektir. Öğrencilerin içinde yaşadığımız toplumun problemlerine dair yerinde tespitler yapabileceği ve bu problemlerin çözümü adına projeler üretebileceği bir ortam hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda kadim düşünce geleneğimiz ve modern bilgi sistemi ile öğrencilerin tanışması sağlanmaktadır. Böylelikle hem kendi ilim kültürü, geleneği ile barışık ve hemhal hem de çağdaş Avrupa düşüncesini takip edebilen, aşma çabasına girişebilen öğrencilerin/akademisyenlerin fikir üretme yeri olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bir dizi akademik faaliyetler ve toplantılar yapılmaktadır. Kademe Eğitimleri, İhtisas Atölyeleri, Tez ve Makale Sunumları, Meseleler Toplantıları, İlmi Buluşmalar bu faaliyetlerin başlıcalarıdır. Bunlar şu şekilde kısaca ifade edilebilir:

Kademe Eğitimi

Lisans bir, iki ve üçüncü sınıfların başvurabildiği kademe eğitimi iki yıl sürmektedir. Toplamda dört dönemi kapsamaktadır. Elli öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Bu süre zarfında her dönem üç ders olmak üzere, öğrencilerin toplamda on iki dersi tamamlaması beklenmektedir. Bu dersler temel olarak İslam Düşüncesinin Oluşumu, Avrupa ve Türk Modernitesi, Eleştirel Düşünme, Çağdaş Dünyada Müslümanların Sorunları ve Post Modernizm alanlarını kapsamaktadır. Kademe eğitiminde aynı zamanda yazma ve okuma atölyeleri düzenlenerek öğrencilerin belirli alanlarda deneme, değerlendirme ve makale yazmaları teşvik edilmekte, böylelikle daha sonra ortaya konacak fikri eserlerin zemini hazırlanmaktadır.

Kademe eğitimini tamamlayanların bir sonraki aşamada ihtisas eğitimine geçmeleri planlanmaktadır.

İhtisas Atölyeleri

Kademe eğitiminden mezun olanların ve lisansüstü düzeyde eğitim alanların başvurabildiği atölyelerdir. Her biri alanında uzman hocaların gözetiminde kurulan atölyelerde kademe eğitimini tamamlayanların ve lisansüstü öğrencilerin akademisyenlerle buluşarak odak bir konu üzerinden somut eserler üretmesi beklenmektedir. Her bir atölye belirli sayıda öğrenci ile sınırlandırılmıştır. On hafta süren atölyeler ile öğrencilerin belirli alanlarda uzmanlık kazanması ve bu alanlarda eserler üretmesi beklenmektedir. 2022 Bahar dönemi itibariyle Ahlak Psikolojisi, İslam Siyaset Düşüncesi, Ev Meselesi, Kavram Geliştirme, Çağdaş Dünyada Müslüman Düşünce atölyelerine öğrenci alımları başlamıştır. Atölyelere gerektiğinde dışarıdan misafir öğrenciler dahil edilebilmektedir. Burada üretilen çıktıların müstakil kitap olarak yayınlanması ve İDM bünyesindeki araştırma merkezleriyle paylaşılarak projelendirilmesi amaçlanmaktadır.

Okuma Grupları

Lisans, lisansüstü öğrencilerin ve mezunlarının katılabildiği bir programdır. Belirli alanlarda metinlerin okunması ve tartışılması suretiyle yürütülmektedir. Bu programla öğrencilerin belirli bir konuda metin odaklı eleştirel düşünme ve tartışma becerisinin geliştirilmesi beklenmektedir. Okuma gruplarına katılım 20-25 kişiyle sınırlandırılmıştır.

Tez/Makale Sunumları

Tez ya da makale çalışmasını henüz tamamlamış genç akademisyenlerin bir araya gelerek fikri tartışmalar yürüttüğü bu programlar ile daha derinlikli eserlerin üretilebileceği bir ortam oluşturulmaktadır. Aynı zamanda ihtisas atölyesine katılan öğrencilerin akademisyenlerle buluşması sağlanarak akademi kültürünün yeni nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.

Meseleler Toplantıları

Bu toplantılar ile akademisyenlerin ve düşünürlerin bir araya gelerek belirlenmiş olan meseleler dahilinde çok boyutlu tartışmalar yürütmeleri beklenmektedir. Bu tartışmalarda ortaya konan fikirler rapora dönüştürülerek kamu yararına fikir beyanı olarak sunulacaktır. Şehir, Akademi, Fikir, Mekan ve Ahlak meseleleri merkezi meseleler olarak kabul edilmiş ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilmek üzere oturumlar planlanmıştır.

Yukarıda sıralanmış faaliyetlerin yanı sıra belirli sayıda akademisyenin bir araya geldiği okuma ve yazma grupları dahilinde periyodik toplantılar yapılmakta ve bu toplantılarda fikir ve eser üretimi sağlanmaktadır.

İlmi Buluşmalar

İlmi Düşünce Mektebi yukarıda ifade edilen faaliyetlerin pekişmesi, olgunlaşması ve sürdürülebilir kılınması için her dönem sonrasında hoca ve öğrenci buluşmaları arzulamaktadır. Her dönemde belirli temalar etrafında iki gece üç gün boyunca gerçekleşecek bu buluşmalarda; İDM hocalarının ve dışarıdan hocaların katılımları ile öğrencilerinin program boyunca görüş alışverişlerinde bulunması amaçlanmaktadır.

2021-2022 dönemi buluşmasının temel teması “yazma ve okuma” olarak belirlenmiştir.

Copyright © 2024 İDM - İlmi Düşünce Mektebi